Statut fundacji

Statut fundacji

Kocham życie

Statut z dnia 23.01.2021 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

⦁ Fundacja pod nazwą Łódzka Fundacja „KOCHAM ŻYCIE” ustanowiona przez:
Marzennę, Małgorzatę Lewandowską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Zbigniewem, Jackiem Lipke w kancelarii notarialnej w Łodzi ul. Piotrkowska 55za numerem repertorium A nr 774/11 dnia 03 marca 2011r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.
⦁ Fundacja posiada osobowość prawną.
⦁ Czas działania Fundacji jest nieograniczony
⦁ Siedzibą fundacji jest miasto Łódź.
⦁ Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polski
⦁ Do wykonywania swych zadań Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały i filie, a także ustanawiać swoich przedstawicieli.
⦁ Fundacja używa pieczęci z napisem Łódzka Fundacja „KOCHAM ŻYCIE”
⦁ Fundator w porozumieniu z Radą Fundacji może zmienić cele statutowe działania Fundacji.

§2

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister konstytucyjnie właściwy ds. w zakresie ochrony zdrowia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§1

⦁ Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin, w tym z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

⦁ Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
⦁ Podniesienie świadomości społecznej w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych poprzez organizowanie spotkań, prowadzenie kampanii informacyjnych i naukę samobadania.
⦁ Działalność charytatywną skierowaną do osób z chorobą nowotworową i ich rodzin.
⦁ Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie do pacjentek onkologicznych (wizyty w szpitalach oraz spotkania).
⦁ Angażowanie do realizacji lub promocji celów statutowych Fundacji osób znanych (media, środowiska twórcze).
⦁ Propagowanie i organizowanie działań edukacyjnych wspierających dobrostan psychofizyczny człowieka, zwłaszcza prowadzenie zajęć z nauki samobadania i podnoszenia świadomości w tym zakresie.
⦁ Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji skupionych wokół takich tematów jak: samobadanie, przejście przez okres leczenia onkologicznego, funkcjonowanie po chorobie.
⦁ Organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych dedykowanych dla osób z lub po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin.
⦁ Organizowanie i prowadzenie poradnictwa i pomocy psychologicznej, pedagogicznej, coachingowej i medycznej dla pacjentów i ich rodzin.
⦁ Organizowanie i prowadzenie zajęć terapii manualnej.
⦁ Organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku, zwłaszcza z elementami rehabilitacji dla pacjentek pozbawionych węzłów chłonnych.
⦁ Organizowanie i prowadzenie imprez rekreacyjnych, integracyjno – sportowych, kulturalnych, oświatowych i rozrywkowych.

⦁ Organizowanie aukcji, zbiórek publicznych charytatywnych.
⦁ Propagowanie idei zintegrowanej opieki psychopedagogicznej i medycznej nad człowiekiem i jego rodziną, poprzez organizowanie spotkań dla pacjentek onkologicznych, byłych pacjentek onkologicznych oraz ich rodzin.
⦁ Współpracę z samorządem lokalnym, osobami prawnymi i fizycznymi oraz instytucjami w zakresie realizacji programów partnerskich, zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie wszechstronnego, harmonijnego i twórczego rozwoju człowieka.
⦁ Działalność wydawniczą z zakresu wydawania materiałów edukacyjnych o tematyce onkologicznej z naciskiem na profilaktykę
⦁ Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym internetowej, oscylującej wokół tematyki onkologicznej
⦁ Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§2

⦁ Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może:
⦁ Wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.
⦁ Tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.
⦁ Tworzyć i przystępować do partnerstw i konsorcjów.
⦁ Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
⦁ Fundacja może być członkiem krajowych organizacji zwłaszcza o podobnym zakresie działania.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§1

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 500 zł. (słownie: pięćset złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§2

⦁ Dochody Fundacji pochodzą z tytułu:
⦁ darowizn, spadków, zapisów,
⦁ dotacji, subwencji,
⦁ dochodów ze zbiórek, aukcji oraz imprez i przetargów publicznych,
⦁ dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego i praw majątkowych Fundacji,
⦁ odsetek bankowych od posiadanego kapitału,
⦁ gospodarowania mieniem,
⦁ 1 % w ramach OPP,
⦁ innych wpłat.
⦁ Fundacja cały dochód przeznacza na realizację celów statutowych.

§ 3

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 4

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 5

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Programowej Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów czyli członkowie Zarządu Fundacji bądź członkowie Rady Fundacji, pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 1

⦁ Organami Fundacji są:
⦁ Rada Fundacji;
⦁ Zarząd.
⦁ Członkowie organów Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu i mogą domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

RADA FUNDACJI

§ 2

⦁ Rada Fundacji jest organem stanowiącym i kontrolnym Fundacji.
⦁ Rada Fundacji składa się z od trzech do pięciu osób.
⦁ Pierwszy skład Rady Fundacji powołuje Fundator.
⦁ Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje Rada Fundacji. Wybór ten zapada zwykłą większością głosów.
⦁ W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
⦁ Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
⦁ W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 3

Do Rady Fundacji należy:
⦁ Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków zarządu.
⦁ Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
⦁ Ocena pracy Zarządu.
⦁ Przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium.
⦁ Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
⦁ Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
⦁ Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
⦁ Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inna Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
⦁ Podejmowanie na wniosek Zarządu decyzji o zmianie statutu Fundacji.

 

§ 4

⦁ Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, nie rzadziej niż 2 razy w roku, z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
⦁ W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes lub Wiceprezes Zarządu Fundacji.

§ 5

1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2/3jej członków.
2. Uchwały dotyczące zmian Statutu zapadają jednomyślnie.

 

§ 6

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

 

§7

⦁ Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele innych organizacji.
⦁ Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 8

⦁ Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od 1 do 3 osób i jest powoływany na czas nieograniczony
⦁ Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, zrzeczenia się członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
⦁ Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
⦁ Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji następuje w każdym w przypadku:
⦁ złożenia rezygnacji,
⦁ działania na szkodę Fundacji
⦁ nie uczestniczenia w pracach Zarządu
⦁ skazania prawomocnym wyrokiem karnym
⦁ długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu,
⦁ choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
⦁ niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
⦁ nienależytego wypełniania funkcji członka,
⦁ istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 9

Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Radę Fundacji na okres 6 lat.

§ 10

⦁ Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§ 11

Zarząd Fundacji:
a) reprezentuje ją na zewnątrz,
b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
j) powołuje kierowników i zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów,
k) wytycza główne kierunki działania Fundacji oraz nadzoruje realizację tychże postanowień,
l) ustanawia organizację wewnętrzną Fundacji,
m) podejmuje kluczowe decyzje dla sprawnego funkcjonowanie Fundacji,
n) pozyskuje sponsorów i darczyńców.

§ 12

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes, lub dwóch członków Zarządu łącznie.

§ 13

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Fundacji.

§ 14

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 15

⦁ Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
⦁ Wynagrodzenia członków Zarządu określa i zatwierdza Rada Fundacji.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.